Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO przeciwalergiczne.pl

Rozdział I Definicje

 1. Sprzedający – PRZEDSIĘBIORSTWO NEXTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyszowicach, ul. Graniczna 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073056, NIP 954-00-21-743, REGON: 003506125, kapitał zakładowy: 250 000,00 złotych. Nr konta bankowego 79 1050 1214 1000 0023 2894 8316. Dane kontaktowe: e-mail: sklep@przeciwalergiczne.pl, telefon: 32 2571 301, faks: 32 2514 113
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego (przeciwalergiczne.pl).
 5. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.przeciwalergiczne.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu towarów Sprzedawcy.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział II Zawieranie umów

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Do korzystania z serwisu internetowego Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności: - komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu - dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i wtyczką Macromedia Flash 9.0.246.0 lub wyższą wraz z możliwością zapisu plików cookies - monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli, - aktywny adres e-mail.
 2. Treści zawarte w serwisie internetowym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta będącego konsumentem przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Po skutecznym złożeniu zamówienia przez Klienta cena nie ulegnie zmianie.
 • 2 Składanie zamówień
 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, www.przeciwalergiczne.pl .
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na produkty Sprzedającego jest poprzedzone złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać jego potwierdzenia w sposób wskazany w przesłanej przez Sprzedającego wiadomości wysłanej na wskazany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia adres e-mail.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich, oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedający informuje Klienta o wysokości kosztów przesyłki, które podawane będą na formularzu zamówienia po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy zamówionego produktu.
 5. Zamówienie jest składane poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieaktualnych danych, uniemożliwiających Sprzedającemu zrealizowanie zamówienia Klienta.
 7. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu, zamówienie po dwóch dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób określonym w niniejszym Regulaminie w celu realizacji zawartej umowy.
 9. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Po otrzymaniu zamówienia Klienta Sprzedający przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, sposób i termin spełnienia świadczenia, ceny oraz informacje o kontakcie ze Sprzedającym, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta i Konsumenta, jak również inne informacje, do przekazania których Sprzedający jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy nastąpi najpóźniej w chwili dostarczenia produktu w postaci potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy, lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
 11. Towar pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną przez Sprzedającego.
 12. Promocje specjalne dostępne jedynie w sklepie internetowym www.przeciwalergiczne.pl są specjalnie oznaczone i dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej.
 13. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych na karcie towaru. Ilość przedmiotów w promocji jest ograniczona.
 14. Zamówienia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą realizowane.
 • 3 Formy płatności
 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: - płatność gotówką przy odbiorze osobistym; - płatność za pobraniem; - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Rozdział III Dostawa towarów

 1. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 2. Przesyłka z towarem jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez Sprzedającego lub Poczty Polskiej na podany przez Kupującego w zamówieniu adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty przesyłki ponosi Klient i są one doliczane do ceny za zamówiony towar. Informacja o kosztach przesyłki podawana jest w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo. Jeżeli Klient poda numer telefonu Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania przez Sprzedającego.
 6. W momencie odebrania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości, przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera: 1) sprawdzić ogólny stan przesyłki, to jest czy jest ona w opakowaniu Sprzedającego - kartonik zabezpieczony taśmą pakową oraz czy opakowanie nie jest naruszone, 2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona i w opakowaniu Sprzedającego otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie zaistnienia takiej konieczności wskazane jest spisanie protokołu / notatki w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 1. Klient w przypadku stwierdzenia, że: 1) przesyłka jest opakowana inaczej niż w sposób wskazany w ust. 6 pkt 1) lub 2) opakowanie jest naruszone lub 3) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub 4) towar jest uszkodzony powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktów Klientowi.
 3. Jeżeli Klient niebędący konsumentem bez uzasadnionej przyczyny odmówi odbioru towaru, nie zgłosi się po jego odbiór w terminie 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego, wstrzyma odbiór towaru o 10 dni, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie Klientowi oświadczenia na piśmie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do żądania naprawienia poniesionej szkody.

Rozdział IV Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Klienta przy wykorzystaniu formularza dołączonego do niniejszego Regulaminu. Wykorzystanie formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta.
 2. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Klientowi produktu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Klienta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przez jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i może zostać przesłane przez Klienta na piśmie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w rozdziale I pkt.1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane także faksem pod numerem 32 2514 113, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@przeciwalergiczne.pl,  jako załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta, oraz w miarę możliwości powinno zostać wysłane z poczty elektronicznej e-mail wskazanej przez Klienta przy składaniu zamówienia. Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
 4. W razie odstąpienia od umowy w powyższy sposób umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni, o dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Klienta produktu przed jego upływem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Klienta do momentu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W miarę możliwości produkt powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie towaru w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości do towaru powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedającego (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, lub inne dowody zakupu produktu od Sprzedającego).
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Klient i nie są one zwracane przez Sprzedającego, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
 7. Uiszczone przez Klienta płatności, w tym cena zakupu produktu oraz koszty jego dostarczenia Klientowi zostaną zwrócone Klientowi w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty. Sprzedający może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Klienta formę zwrotu. W przypadku gdy wskazana przez Klienta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedający może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Klienta. Klient może wyrazić zgodę na zaproponowaną przez Sprzedającego inną formę zwrotu, która nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Rozdział V Ochrona Danych Osobowych

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym www.przeciwalergiczne.pl, Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności prawo do dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych, jak również inne uprawnienia, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział VI Reklamacje

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy – towarów i produktów bez wad.
 2. W przypadku gdy sprzedana rzecz ma wadę Sprzedający jest zobowiązany do jej usunięcia poprzez naprawę lub wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.
 3. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wad, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 4. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy Kupujący będący konsumentem może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku wad nieistotnych.
 6. Obniżenie ceny zgodnie z pkt. 4 następuje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wada pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. W przypadku umów sprzedaży z Kupującymi nie będącymi konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 8. Reklamacje można przesyłać na adres siedziby Sprzedającego wskazany w rozdziale I pkt. 1).
 9. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Sprzedającego.
 10. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu, a nadto Klient może żądać wyłącznie naprawy, wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedającego) lub żądać obniżenia ceny. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wady Produktu. W przypadku niemożliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie
 1. Sprzedający informuje ponadto, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem wspomnianej powyżej unijnej platformy internetowej ODR.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym konsumentem zostanie poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym konsumentem zostanie poddane Sądowi właściwemu według siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

----------

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat - PRZEDSIĘBIORSTWO NEXTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyszowicach, ul. Graniczna 66, email: sklep@przeciwalergiczne.pl, faks: 32 2514 113, tel. 32 2571 301.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

Data

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl